Tietuosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Aukko.netin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 26.5.2018. Viimeisin muutos 26.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Aukko.net
Harjutie 5 K 12
15560 Nastola

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Timo Salola
timo@aukko.net
Puh. 050 325 8585

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin sekä asiakassuhteen ylläpito.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Tämän lisäksi fi-verkkotunnuksen hakijoilta pyydetään henkilötunnus, joka tallennetaan ainoastaan viestintäviraston järjestelmään. Henkilötunnusta ei koskaan tallenneta muuhun järjestelmään.

Asiakastietojärjestelästä tiedot poistetaan 1kk:n kuluttua asiakassuhteen päättymisestä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Aukko.net luovuttaa asiakastietoja 3. osapuolille asiakassuhteen ylläpitoa varten. Aukko.net luovuttaa tietoja seuraaville toimijoille EU:n sisällä:

  • Tilauskone (Laskutus tiedot)
  • Viestintävirasto (fi-verkkotunnusten myöntäjä)
  • Lain määrittelemät viranomaiset

Aukko.net luovuttaa EU:n ulkopuolelle asiakastietoja seuraaville toimittajille:

  • Namecheap (Verkkotunnusvälittäjä kaikille verkkotunnuksille paitsi fi-verkkotunnukselle). https://www.namecheap.com/about/privacy-commitment.aspx

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Palveluihin pääsy, joissa tietoja säilytetään, suojataan aina käyttäjänimellä sekä uniikilla vahvalla salasanalla. Jos palvelu tarjoaa kaksivaiheisen tunnistautumisen niin se on otettu käyttöön.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Pyynnöt tulee lähettää osoitteeseen
Timo Salola
Harjutie 5 K 12
15560 Nastola

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Pyynnöt tulee lähettää osoitteeseen
Timo Salola
Harjutie 5 K 12
15560 Nastola